Citační pravidla


Citace se řídí citační normou ČSN ISO 690.

Veškeré poznámky uvádějte pod čarou.
Názvy titulů uvádějte v původním jazyce.

1. Monografie

NOVÁK, Adam. Muzeum v proměnách času. Město: Nakladatelství, 2004, s. 20.

NOVÁK, Adam a Josef STARÝ. Muzeum v proměnách času. Město: Nakladatelství, 2004, s. 20-25.

2. Článek v periodiku

NOVÁK, Adam. Muzeum v proměnách času. Museum Journal. 2005, roč. 10, č. 3, s. 20-25.

3. Článek ve sborníku, příspěvek v monografii

NOVÁK, Adam. Museums for free?. In: K. Cooper. London, 2002, s. 123-145. Open museums for our hearts.

4. Archivní materiál

Plná citace: Národní archiv [National Archives] (hereinafter NA), Muzejní výbory [The Museum Boards] (hereinafter MB), 1920-1925, Inv. No. 768, Sg. 1/234, box 97.

Zkrácená citace: NA, MB, 1920-1925, Sg. 768, 1/234, box 97.

5. Knihovní manuskript

Plná citace: Národní knihovna ČR [National Library of the Czech Republic] (hereinafter NK ČR), MS XVI.C.28.

Zkrácená citace: NK ČR, MS IX.J.33.

6. Elektronický zdroj

Columbia university web museum project. PRICE, Mike. [online]. [cit. 2013-11-28]. Dostupný z: <http://www.tc.columbia.edu/a&h/ArtEd/index.asp?Id=Outreach+Projects&Info=Museums+in++Education>.