Návštěvní řád


Návštěvní řád Mendelova muzea Masarykovy univerzity

Vydaný ředitelem Mendelova muzea

 

Tento vnitřní řád upravuje provoz expozice Mendelova muzea a prohlídky Opatství a je vydán v souladu s interními předpisy Masarykovy univerzity.

 

I. Návštěvní doba

1. Prohlídka expozice je možná v době stanovené otevírací doby:


Duben – Říjen

            úterý – neděle                                    10.00-18.00

 

Listopad - Březen 

            úterý – neděle                                    10.00-17.00

 

Mimo tyto termíny je návštěva možná jen na objednání. Za prohlídku mimo otevírací dobu je účtován poplatek 200 Kč.

2. Poslední prohlídku je možné uskutečnit nejpozději 30 minut před zavírací dobou.

3. Prohlídky opatství jsou možné pouze pro předem nahlášené skupiny v minimálním počtu 4 návštěvníků. Prohlídky Opatství podléhají režimu provozu Opatství a za změny v prohlídkách nenese Mendelovo muzeum odpovědnost.

 

II. Vstupné

1. Vstupné do expozice Mendelova muzea a do Opatství je Přílohou č. 1 Návštěvního řádu ceník vstupného

2. Slevu na vstupném musí prokázat návštěvník před zakoupením vstupenky.

3. Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku, kterou při kontrole prokáže řádné zaplacení vstupného. Vstupenku je povinen uchovat až do doby opuštění prostor expozic a výstav Mendelova muzea. Prokázání vstupenkou platí i pro vstup zdarma.

4. Pro výstavy a akce konané mimo stálou expozici je vstupné upraveno zvlášť.

 

 

III. Vlastní prohlídka objektu

1. Prohlídka objektu je možná buď s průvodcem a nebo bez průvodce, individuálně. Prohlídka s průvodcem může být vedena v českém, anglickém a německém jazyce. Prohlídku v anglickém a německém jazyce je nutné předem rezervovat.

2. Rezervace prohlídek muzea i opatství je možné provádět prostřednictvím objednávkového systému na adrese mendelmuseum.muni.cz v sekci Prohlídky nebo telefonicky na čísle 725 311 297.

3. Informace návštěvníkům poskytují průvodci muzea.

4. Vstup do objektu je možný až po zaplacení vstupného nebo prokázání nároku na vstup zdarma.

5. Při hromadné výpravě žáků nebo studentů odpovídá za skupinu doprovázející pedagog.

6. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny průvodců a pracovníků Mendelova muzea. Při neuposlechnutí pokynu či zákazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a předmětů v expozici, může být návštěvník vykázán z objektu bez náhrady vrácení vstupného. Kromě toho se návštěvník vystavuje postihu podle obecně právních předpisů.

7. Je přísně zakázáno:
- dotýkat se vystavených exponátů, není-li u exponátu napsáno jinak,
- fotografovat a filmovat v interiéru objektu bez předem vydaného souhlasu,
- kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm v celém areálu objektu,
- poškozovat jakýmkoliv způsobem objekt a jeho vnitřní vybavení,
- vstupovat do prostor veřejnosti nepřístupných,
- rušit jakýmkoliv způsobem výklad průvodce nebo omezovat ostatní návštěvníky,
- konzumovat jídlo a nápoje uvnitř objektu, vstupovat do něj se zmrzlinou, nápoji apod.,
- vstupovat do objektu se psy a jinými zvířaty,
- jezdit v areálu objektu na kole či kolečkových bruslích.
8. Děti mladší 8 let mají povolen vstup do objektu pouze v doprovodu dospělé osoby.

9. Návštěvníci nesmí vstupovat do objektu s deštníky, kabelami, batohy, velkými zavazadly apod., a odloží si je do šatny nebo na místo předem určené pracovníky objektu. Návštěvník je povinen zabezpečit odložené zavazadlo tak, aby nedošlo ke ztrátě jeho věcí, případné cennosti si bere s sebou. Mendelovo muzeum nezodpovídá za případnou ztrátu, či odcizení tohoto zavazadla.

10. Osobám důvodně podezřelým z opilosti nebo požití omamných látek nebude povolen vstup do objektu.

11. Odpovědnost provozovatele za případné škody vzniklé návštěvníkům prokazatelně během prohlídky objektu se řídí obecně právními předpisy.

12. Při vstupu do zahrady a včelína hrozí nebezpečí pádu a bodnutí hmyzem. Průvodce je povinen o tomto faktu informovat všechny návštěvníky a vedoucí skupin návštěvníků. Vstup do zahrady a včelína je na vlastní nebezpečí. Při vstupu ke včelínu je povinen návštěvník informovat průvodce, či pověřenou osobu o možné alergii na včelí bodnutí.

 

IV. Závěrečná ustanovení

1. Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník v plné výši provozovateli objektu podle obecně platných právních předpisů.

2. Přání, pochvaly a připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně přímo v objektu do Návštěvní knihy, která je k dispozici ve stálé expozici. Návštěvník má právo obrátit se rovněž na:

Ředitele Mendelova muzea: Mgr. Ondřeje Dostála, Ph.D., dostal@rect.muni.cz

3. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dne 7. září 2016 a plně nahrazuje Návštěvní řád vydaný v roce 2013.

  

V Brně dne 7.9. 2016                                                           

                                                                       Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D.

                                                                       ředitel Mendelova muzea

 

 

Příloha č. 1: Vstupné Mendelova muzea